EN
VN EN

Tan Hung Phu Chemical Co.,Ltd

Given the quality of received beliefs
Hotline
0913 711 647
EN
VN EN

Product

Maltodextrin

Maltodextrin

Code: THP43
PHOSPHATE REMOVER

PHOSPHATE REMOVER

Code: THP42
SAFEGUARD

SAFEGUARD

Code: THP41
TRIO NURTURE

TRIO NURTURE

Code: THP40
POOL - FULL SET

POOL - FULL SET

Code: THP39
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Tablet 20gr

Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Tablet 20gr

Code: THP38
PUREX NATURAL SPA

PUREX NATURAL SPA

Code: THP37
BUFFER

BUFFER

Code: THP36
STABILISED CHLORINE

STABILISED CHLORINE

Code: THP35
POOL FLOC

POOL FLOC

Code: THP34
PUREX POOL STABILISER

PUREX POOL STABILISER

Code: THP33
Diammonium Phosphate - DAP (21 - 53 - 0)
Phân DAP tạo ra chất dinh dưỡng, và kích thích tăng trưởng cho cây trồng

Diammonium Phosphate - DAP (21 - 53 - 0)

Code: THP32