EN
VN EN

Tan Hung Phu Chemical Co.,Ltd

Given the quality of received beliefs
Hotline
0913 711 647
EN
VN EN

Product

SAFEGUARD

SAFEGUARD

Code: THP41
TRIO NURTURE

TRIO NURTURE

Code: THP40
PUREX - FULL SET

PUREX - FULL SET

Code: THP39
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Tablet 20gr

Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Tablet 20gr

Code: THP38
PUREX NATURAL SPA

PUREX NATURAL SPA

Code: THP37
PUREX BUFFER

PUREX BUFFER

Code: THP36
STABILISER CHLORINE

STABILISER CHLORINE

Code: THP35
PUREX POOL FLOC

PUREX POOL FLOC

Code: THP34
PUREX POOL STABILISER

PUREX POOL STABILISER

Code: THP33
Diammonium Phosphate - DAP (21 - 53 - 0)
Phân DAP tạo ra chất dinh dưỡng, và kích thích tăng trưởng cho cây trồng

Diammonium Phosphate - DAP (21 - 53 - 0)

Code: THP32
Magnesium Nitrate

Magnesium Nitrate

Code: THP31
Talc Powder

Talc Powder

Code: THP29